Ochrana soukromí

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost sklenicezdravi.cz prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Společnost sklenicezdravi.cz  zpracovává osobní údaje uživatelů služeb serverů v doméně sklenicezdravi.cz, výlučně k zákonným účelům a účelům, ke kterým vyslovil uživatel souhlas.

Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a v souladu s nimi. K osobním údajům mají přístup pouze provozovatel (správce) a osoby, které jsou ve vztahu k němu v pracovně právním poměru. Přístup a nakládání s osobními údaji zpracovávanými provozovatelem (správcem) podléhá interním bezpečnostním předpisům provozovatele.

Jaké údaje shromažďujeme

Osobní údaje, které provozovatel serverů sklenicezdravi.cz shromažďuje v souvislosti s uživateli služeb serverů sklenicezdravi.cz, obsahují zejména jméno a příjmení, e-mail a přihlašovací jméno uživatele. Pro realizaci obchodní transakce shromažďuje provozovatel i další osobní údaje o uživatelích jako je jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu) , adresu uživatele (fakturační, případně dodací), popř. telefonní a e-mailový kontakt. Dále pak evidujeme obchodní transakce realizované u nás.

Souhlas uživatelů

Osobní údaje poskytují uživatelé provozovateli serverů sklenicezdravi.cz dobrovolně a s jejich aktivním souhlasem. Při používání služeb serverů sklenicezdravi.cz mohou být jisté informace pasivně shromažďovány (tj. získány, aniž by byly uživatelem aktivně poskytnuty) za použití různých technologií (jako například cookies, javascriptové měřicí systémy, zejména Google Analytics, a standardní logování Vašich HTTP požadavků na straně serveru).
Internetový prohlížeč automaticky předává některé z uvedených anonymních informací, např. URL webového portálu či vyhledávače, který uživatel právě opustil (tzv. Referrer URL), IP adresu, verzi browseru a operačního systému, který počítač uživatele momentálně používá, výchozí nastavení jazyka, případně informace o nainstalovaných doplňcích prohlížeče. Služby sklenicezdravi.cz pro svůj provoz vyžadují ukládání cookies v prohlížeči uživatele. Uživatel má možnost nastavit prohlížeč tak, aby jej informoval v okamžiku, kdy je cookie zaslána, anebo cookies zcela odmítnout či zakázat, nicméně určité části služeb nemusí bez cookies správně fungovat.

Jak můžete existenci těchto údajů ovlivnit?

V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto všechny uživatele služeb serverů sklenicezdravi.cz, kteří poskytnou provozovateli své osobní údaje, provozovatel informuje o těchto jejich zákonných právech:

Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Přístup k údajům

Provozovatel může zpřístupnit osobní údaje uživatelů třetím osobám pouze v případech, kdy mu to bude ukládat nebo umožňovat zákon, jinak jen výlučně se souhlasem uživatele.
Provozovatel tímto upozorňuje uživatele, že údaje o jeho jménu, příjmení a adrese mohou být za účelem nabízení obchodu a služeb předávány společnostem, majetkově ovládaným a/nebo ovládajícím provozovatelem, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak. Případný nesouhlas s tímto předáváním je nutné vyjádřit písemně. Předáním informace o své e-mailové adrese uděluje uživatel provozovateli serverů sklenicezdravi.cz souhlas k zasílání obchodních sdělení provozovatele e-mailem, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak.

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů kontaktujte provozovatele serverů sklenicezdravi.cz:

Provozovatel

Obchodní společnost: sklenicezdravi.cz
Kontaktní adresa: Jungmannova 1100, Dobřany, PSČ: 33441
Provozovna: Vstiš 157, Dobřany
Telefon: (+420) 606 306 622
IČ: 02799634
DIČ: Nejsme plátci DPH
E-mail info@sklenicezdravi.cz
Internet: www.sklenicezdravi.cz
sklenicezdravi.cz © 2018 Používá se OpenCart