Ochrana soukromí

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost sklenicezdravi.cz prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Společnost sklenicezdravi.cz  zpracovává osobní údaje uživatelů služeb serverů v doméně sklenicezdravi.cz, výlučně k zákonným účelům a účelům, ke kterým vyslovil uživatel souhlas.

Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a v souladu s nimi. K osobním údajům mají přístup pouze provozovatel (správce) a osoby, které jsou ve vztahu k němu v pracovně právním poměru. Přístup a nakládání s osobními údaji zpracovávanými provozovatelem (správcem) podléhá interním bezpečnostním předpisům provozovatele.

Jaké údaje shromažďujeme

Osobní údaje, které provozovatel serverů sklenicezdravi.cz shromažďuje v souvislosti s uživateli služeb serverů sklenicezdravi.cz, jsou: jméno, příjmení, e-mail a přihlašovací jméno uživatele. Pro realizaci obchodní transakce shromažďuje provozovatel i další osobní údaje o uživatelích jako je jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu uživatele (fakturační, případně dodací), popř. telefonní a e-mailový kontakt. Z bezpečnostních důvodů je zaznamenávána IP adresa, pod níž uživatel v Internetu vystupuje. Dále pak evidujeme obchodní transakce realizované u nás, souhlas se zasíláním novinek, přání zákazníků či jimi zadané recenze na našem e-shopu.

Souhlas uživatelů

Osobní údaje poskytují uživatelé provozovateli serverů sklenicezdravi.cz dobrovolně a to v souvislosti se zadáním objednávky. Při používání služeb serverů sklenicezdravi.cz mohou být jisté informace pasivně shromažďovány a to výhradně v anonymizované podobě (tj. získány, aniž by byly uživatelem aktivně poskytnuty) za použití různých technologií (jako například cookies, javascriptové měřicí systémy, zejména Google Analytics, a standardní logování Vašich HTTP požadavků na straně serveru).
Internetový prohlížeč automaticky předává některé z uvedených anonymních informací, např. URL webového portálu či vyhledávače, který uživatel právě opustil (tzv. Referrer URL), IP adresu, verzi browseru a operačního systému, který počítač uživatele momentálně používá, výchozí nastavení jazyka, případně informace o nainstalovaných doplňcích prohlížeče. Služby sklenicezdravi.cz pro svůj provoz vyžadují ukládání cookies v prohlížeči uživatele. Uživatel má možnost nastavit prohlížeč tak, aby jej informoval v okamžiku, kdy je cookie zaslána, anebo cookies zcela odmítnout či zakázat, nicméně určité části služeb nemusí bez cookies správně fungovat.

Více detailů o cookies, které používáme viz odkaz věnovaný Cookies.

Jak můžete existenci těchto údajů ovlivnit?

V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto všechny uživatele služeb serverů sklenicezdravi.cz, kteří poskytnou provozovateli své osobní údaje, provozovatel informuje o těchto jejich zákonných právech:

  • Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů.
  • Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
    1. požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
    2. požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Přístup k údajům

Provozovatel může zpřístupnit osobní údaje uživatelů třetím osobám pouze v případech, kdy mu to bude ukládat nebo umožňovat zákon, jinak jen výlučně se souhlasem uživatele.

Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nikdy nebudou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro doručení zboží.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití, ztrátě i narušení. Data nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

K tomuto účelu má zákazník na e-shopu na internetové adrese www.sklenicezdravi.cz po přihlášení s využitím uživatelského jména a hesla v sekci Můj účet – Mé GDPR nástroje možnost změnit své osobní údaje, aktualizovat odebírání novinek. Právo datové přenositelnosti zde umožní stáhnout údaje v CSV formátu, dále právo k omezení zpracování, právo k přístupu k osobním údajům předaným naší společnosti a také právo být zapomenut, které obsahuje Žádost o smazání osobních údajů. Všechny tyto nástroje jsou našim zákazníků přístupné neustále a on-line a mohou je kdykoliv použít ke správě svých osobních údajů na adrese: https://sklenicezdravi.cz/index.php?route=account/account.

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů kontaktujte provozovatele serverů sklenicezdravi.cz:

Provozovatel (správce)

Obchodní společnost: sklenicezdravi.cz
Kontaktní adresa: Jungmannova 1100, Dobřany, PSČ: 33441
Provozovna: Vstiš 157, Dobřany
Telefon: (+420) 606 306 622
IČ: 02799634
DIČ: Nejsme plátci DPH
E-mail info@sklenicezdravi.cz
Internet: www.sklenicezdravi.cz